Лектори

Маню Моравеновдоц. д-р Маню Моравенов

Преподавател по дисциплините

Алтернативни инвестиции

и

„Електронни борси”

 
 
 
 
 
 

Професионален опит

 • Изпълнителен директор на АДСИЦ;
 • Изпълнителен директор на инвестиционен посредник;
 • Председател на Асоциацията на Дружествата със специална инвестиционна цел;
 • Председател на Българската национална комисия по корпоративно управление;
 • Преподавател във ВУЗФ по специалност „Електронни борси”;
 • Над 14-годишен опит в областта на инвестициите и капиталовите пазари, в т.ч. ръководен опит на българския капиталов пазар и Българска фондова борса;
 • Съавтор на Националния кодекс по корпоративно управление;
 • Участие в изграждането на нормативната уредба и инфраструктурата на регулираните капиталови пазари в България;

Образование и квалификации

 • Доктор по специалност „Финанси, кредит и застраховка”;
 • Магистър по „Икономическа информатика”;
 • Специализации и участия в международни конференции по проблемите на капиталовите пазари – Токии, Бостън, Ню Йорк, Виена, Истанбул, Вилнюс, Будапеща, Прага и др.

доц. д-р Даниела Бобева

Преподавател по дисциплината

Управление на финансовия и банковия риск

 
 
 
 
 
 
 
 

Професионален опит

 • Преподавател по международна икономика и международни финанси, ВУЗФ;
 • Зам. министър председател за икономическото развитие, 2013-2014 г.;
 • Директор Международни отношения в БНБ, 2003-2013 г.;
 • Програмен директор в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Директорат ELSA;
 • Вицепрезидент на Черноморска банка за търговия и развитие, гр. Солун, Гърция;
 • Министър на Търговията и външно-икономическо сътрудничество в служебно правителство на Ст. Софиянски;

 

Образование и квалификации

 • Доцент към Институт за икономически изследвания на БАН;
 • Магистър по Политическа икономия;

 


Божидар Аршинков

Преподавател по дисциплината

Превенция на финансови измами и изпиране на пари

 
 
 
 
 
 

Професионален опит

 • Председател на УС и Изпълнителен директор на Ти Би Ай Банк ЕАД,
 • Заемал ръководни длъжности в редица финансови институции в България;
 • Квестор и Изпълнителен директор на ТБ „Виктория”, бивша Креди Агрикол България, ЕАД;
 • Основател на Фондация „Правител”;
 • Сертифициран експерт и член на Асоциацията на сертифицираните експерти в борбата с прането на пари (ACAMS), САЩ;
 • Защитил дисертация на тема „Модел за откриване и превенция изпирането на пари в международната търговия”;

Образование и квалификации

 • Магистър по бизнес администрация със специалност „Финанси” към Университета Шефилд, Великобритания
 • Икономист, Финанси към УНСС, гр. София;
 • Инженер по електроника и автоматика от ТУ, гр. София;
 • Сертифициран експерт по факторинг, изд.Международна асоциация на факторинг фирми (FCI), Холандия;
 • Специализации в Университета Бокони, Милано; в Професионалния банков институт (IFBL), Люксембург, Института за професионални мениджъри (CMI), Великобритания и други.

Вержиния Желязкова

доц. д-р Вержиния Желязкова

Преподавател по дисциплината

„Управление на финансовия и банковия риск”

 
 
 
 
 
 
 

Професионален опит

 • Зам. ректор на ВУЗФ по учебната дейност и качеството, от 2003 г. до момента;
 • Члед на Звеното за иновации, ВУЗФ;
 • Преподавател във ВУЗФ по „Международна финанси”, „Финансиране на външнотърговски сделки” и „Управление на финансовия риск”, от 2010 г. до момента;
 • Преподавател по „Финансов мениджмънт” в Международния факултет на университета в Sheffield City College;
 • Банков опит в областта на бюджетирането, инвестиционното планиране и контрола на разходите;
 • Отговаряла е за екологичната политика в банка;
 • Национално контактно лице по финансовите въпроси на рамковата програма за научни изследвания „Хоризонт 2020” за България;
 • Опит в международния отдел на „Мерцедес-Бенц”, Истанбул;
 • Автор на редица публикации по теми, свързани с финансите, зелено банкиране,

Образование и квалификации

 • Доктор, „Международна икономика”, Институт за икономически изследвания, БАН, 2010 г.;
 • Магистър, „Международни икономически отношения”;
 • Бакалавър, „Международни отношения”;
 • Научни интереси в областта на международните финанси, управлението на екологичния риск, кръговата икономика, енергийния икономикс.

Константин Арнаудов

Директор Корпоративно банкиране

Първа инвестиционна банка

Преподавател по дисциплината

Бизнес кредитиране и корпоративно банкиране

 
 
 
  
 

Професионален опит

 • Директор “Корпоративно банкиране” в Първа инвестиционна банка АД, от 2018 година;
 • Заместник директор “Корпоративно банкиране” в Първа инвестиционна банка АД от 2012 до 2018 година;
 • Заместник директор “Кредитиране на малки и средни предприятия” в Първа инвестиционна банка АД от 2010 до 2012 година;
 • Член на Кредитен съвет на Първа инвестиционна банка АД от 2010 до 2018 година;
 • Член на Кредитен комитет на Първа инвестиционна банка АД от 2007 до 2010 година;

Образование и квалификации

 • Магистър по Маркетинг;
 • Техникум по търговия и банково дело – специалност “Икономика, финанси и управление на търговията”;

Емилия Димитрова

Мениджър Банкиране на дребно

Първа инвестиционна банка

Преподавател по дисциплината

Банкови продукти за физически лица

 
 
  
 
 

Професионален опит

 • Мениджър Банкиране на дребно в Първа инвестиционна банка АД, от 2014 година до момента;
 • Регионален представител, ПОАД ЦКБ Сила;
 • Старши кредитен специалист, Централна Кооперативна Банка;
 • Специалист продажби, УниКредит Булбанк;
 • Мениджър продажби, България Хаус, Испания;
 • Старши консултант, частни и корпоративни клиенти, „Инвестиции Валенсия“;
 • Международен опит на позиция Мениджър продажби.
 • Участия в международни симпозиуми и конференции;
 • Постижения: грамоти за отлични продажби на банкови продукти за физически лица; продажбени умения и заслуги в сферата на пенсионното осигуряване.

Образование и квалификации

 • Магистър, Международни отношения;
 • Магистър, Защита на културно-историческото наследство в Р.България, Унибит;
 • Бакалавър по Икономика; специалност Маркетинг, Бургаски Свободен Университет;
 • Журналистика, Средно хуманитарно езиково училище, гр.Бургас;
 • Професионално обучение: Управление на Инвестициите (IVAJ, Valencia); Ключови компетенции и продажбени умения; Стаж – Атлантически клуб, България

Орлин Ваташки

Директор Проблемни активи

Първа инвестиционна банка

Преподавател по дисциплината

Събиране на заеми и управление на проблемни активи

 
 
 
 
 
 

Професионален опит

 • Директор Проблемни активи в Първа инвестиционна банка АД – от август 2017 година до момента
 • Зам. директор Проблемни активи в Първа инвестиционна банка АД – от март 2014 до август 2017 г.
 • Опит на мениджърски позиции в банковия сектор в сферата на проблемните вземания, влошени и проблемни кредитни вземания
 • Опит като Управител на дружество за управление на недвижими имоти

 

Образование и квалификации

 • Магистър по Финанси – Икономически институт на БАН
 • Бакалавър по Финанси – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
 • Специалист по Банково дело – УНСС
 • Владее английски език
 • Специализация по Ситуационно лидерство – Blanchard International
 • Специализация по Политически мениджмънт – Фондация „Фридрих Еберт“
 • Специализация по Финансов анализ

Николай Печев

Зам. директор Проблемни активи

Първа инвестиционна банка

Преподавател по дисциплината

Събиране на заеми и управление на проблемни активи

 
 
 
 
 
 

Професионален опит

 • Зам. директор Проблемни активи в Първа инвестиционна банка АД – от ноември 2007 година до момента
 • Член на Съвета на директорите на АДСИЦ
 • Банков професионален опит в сферата на проблемните вземания и провизиране
 • Банков професионален опит в сферата на кредитирането на юридически и физически лица
 • Опит в работа по проекти

 

Образование и квалификации

 • Магистър по Икономика – УНСС
 • Специализации по събиране на вземания, комуникация с проблемни длъжници и преструктуриране на проблемни кредити
 • Ползва английски език

Теодор ПетровТеодор Петров

Директор Картови разплащания

Първа инвестиционна банка

Преподавател по дисциплината

„Картов бизнес и разплащания”

 
 
 
 
 
 
 

Професионален опит

 • Директор Картови разплащания в ПИБ АД, от 04.2015 до момента;
 • Зам. Директор Картови разплащания в ПИБ АД;
 • Началник отдел „Клиринг и сетълмент”, дирекция Картови разплащания, ПИБ АД;
 • Проект за създаване и управление на собствен авторизационен център в ПИБ АД;
 • Проект по сливане с МКБ Юнионбанк и ПИБ АД;
 • Проект Дигитална карта, Изграждане на собствен център за мониторинг на транзакции в реално време;
 • Участие във всички значими проекти и иновации, свързани с картовите разлащания в банката.

Образование и квалификации

 • Магистър по Автоматика, информационна и управляваща техника;
 • Магистър „Финанси и банково дело”, КИМ, Благоевград.

Валентина Григорова-Генчевадр Валентина Григорова-Генчева

Директор Злато и нумизматика

Първа инвестиционна банка

Преподавател по дисциплината

„Пазари и инвестиции в благородни метали”

 
 
 
   

Професионален опит

 • Директор “Злато и нумизматика” в Първа инвестиционна банка АД, от 2001 г. до момента;
 • Доктор асистент и хоноруван преподавател по „Стара история” и „Нумизматика”, Фрибургски университет, Швейцария, 1996-2000 г.;
 • Хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, специалност „Културология”, Магистърска програма „Мениджмънт и социализация на културното наследство”, от 2007 г. до момента;
 • Заместник ръководител на археологически разкопки в Аргос, Гърция, 1998 – 2000 г. едномесечни летни експедиции.

Образование и квалификации

 • СУ „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, Специалист по стара и средновековна история;
 • Следдипломна квалификация „Финансов мениджмънт”, Институт за следдипломна квалификация УНСС.

д. ист. н. Иля Прокопов

Главен специалист Злато и нумизматика

Първа инвестиционна банка

Преподавател по дисциплината

„Пазари и инвестиции в благородни метали

 
 
 
 
 
 

Професионален опит

 • Главен специалист в дирекция „Злато и нумизматика”, ПИБ АД , от 01.02.2003 г.
 • Директор на Национален исторически музей София, от 1998-2001 г.
 • Директор на Регионален исторически музей гр. Кюстендил, от 1988-1998 г.
 • Директор и научен сътрудник на регионална изследователска лаборатория за Югозападна България към Научно-изследователски институт по културата – при Комитет за култура и БАН от 1981- 1988 г.
 • Уредник на нумизматичен фонд към Окръжен исторически музей в Кюстендил от 1980-1981 г.
 • Главен специалист в Градски народен съвет в Кюстендил, от 1979-1980 г.
 • Учител по история в Техникум по селско стопанство в гр. Кюстендил, от 1978-1979 г.
 • Завеждащ отдел „Археология и металообработване” в Музей на художествените занаяти в гр. Троян, от 1977-1978 г.
 • Гост лектор в САЩ, Швейцария, Япония, Гърция, Англия, Германия, Италия.
 • Участие в Международни конгреси по нумизматика в Лондон, Англия 1986 г., Брюксел, Белгия 1991 г., Берлин, Германия 1997 г., Мадрид, Испания 2003 г., Глазгоу, Шотландия 2009 г., Таормина, Сицилия, Италия 2015 г.
 • Публикации: Монографии в България, Италия, Германия и Белгия. Около 150 книги и статии в България и страните от ЕС.
 • https://independent.academia.edu/IlyaProkopov
 • Хоноруван преподавател през различни периоди в Свободен университет във Варна, Нов български университет в София, Университет по библиотекознание и информационни технологии в София, Югозападен университет в Благоевград.
 • Член на научни журита и автор на рецензии и становища.

Образование и квалификации

 • Специалност история, СУ „Кл. Охридски” 1977 г.
 • Н.с. I степен, НИИК при БАН и КК 1983-1988 г.
 • Доктор по антична нумизматика – Висша атестационна комисия при МС 1987 г.
 • Старши научен сътрудник II степен по археология-нумизматика– Висша атестационна комисия при МС 1998 г.
 • Доктор на историческите науки – Югозападен университет „Неофит Рилски, 2014 г.

Росица Тонева

Директор Управление на човешкия капитал

Първа инвестиционна банка

Преподавател по дисциплината

Стандарти на корпоративна комуникация и взаимодействие с клиенти

 
 
  
 
 

Професионален опит

 • Директор УЧК в Първа инвестиционна банка АД – от 2012 година до момента
 • Опит като HR мениджър в български и мултинационални компании в сферата на търговия, телекомуникации, финанси
 • Асоцииран консултант по организационно развитие към консултантски и неправителствени организации
 • Опит в създаване, внедряване и измерване на ефективността на проекти, свързани с организационно структуриране, управление на представянето, оценка на ресурс и потенциал, програми за обучение, развитие и мотивация
 • Създадени над 120 вида обучителни програми и обучени над 10 000 души във вътрешни и външни обучения

Образование и квалификации

 • Магистър по Психология;
 • Специализации Трудова и организационна психология, Възрастова психология, Социална и политическа психология
 • Сертифициран тренер за обучения за меки умения

Александър Тодоров

Александър Тодоров

Главен специалист Развитие на УЧК

Първа инвестиционна банка

Преподавател по дисциплината

Стандарти на корпоративна комуникация и взаимодействие с клиенти

 
 
 
 
 

Професионален опит

 • Главен специалист в дирекция „Управление на човешкия капитал” на Първа инвестиционна банка АД – от 2008 година до момента;
 • Опит в сферата на обучението и развитието на човешките ресурси в най-голямата телекомуникационна компания в България – от 2005 до 2008 година;
 • Опит в областта на професионалното банково и финансово обучение в Международен банков институт – от 2001 до 2005 година;
 • Опит в създаване, внедряване и измерване на ефективността на програми за обучение, развитие и мотивация;
 • Създадени над 50 вида обучителни програми и обучени над 2500 души в корпоративни обучения, посветени на: обслужване, корпоративна комуникация и взаимодействие с клиенти; предлагане и продажби; управление на хора и екипи, маркетинг на финансови услуги и др.

Образование и квалификации

 • Магистър по Икономика;
 • Национална финансово-стопанска гимназия, София;
 • Сертификати за професионално обучение в областта на банковото дело и финанси;
 • Сертифициран тренер за обучения за меки умения.