Програма

Продължителност и форма на обучение:

Продължителността на обучението в зависимост от образователната степен на кандидатите е:

 • за кандидати с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от професионално направление „Икономика” – 2 семестъра;
 • за кандидати с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от други професионални направления – 3 семестъра, от които 1 подготвителен семестър с икономическа насоченост с дистанционно провеждане.

 

Занятията се провеждат на блоков принцип в събота и неделя във Висшето училище по застраховане и финанси.

Всички дисциплини са с продължителност от 30 академични часа.

 

Изучавани дисциплини:

 1. Алтернативни инвестиции

Основни теми:

 • Икономическа същност и видове инвестиции. Инвестиционна среда;
 • Инвестиционен проект. Методи за икономическа оценка на инвестиционни проекти;
 • Източници на финансиране на инвестиционните проекти;
 • Анализ и оценка на риска на инвестиционни проекти;
 • Инвестиции във финансови активи. Борсова и извънборсова търговия. Видове регулирани пазари.

 

 1. Електронни борси

Основни теми:

 • Същност, цели, структура, развитие и организация на електронните пазари на финансови инструменти (фондови борси и алтернативни на борси електронни пазари за търговия);
 • Процеси и тенденции на глобализация на електронните борси на финансови инструменти. Успешни модели. Проблематика на капиталовите и другите пазари на финансови инструменти;
 • Инвестиции и механизми на работа на борси и борсови посредници (брокери);
 • Организация и функциониране на българския пазар на финансови инструменти.

 

 1. Превенция на финансови измами и изпиране на пари

Основни теми:

 • Прилагане на процедури за идентификация и верификация и снижаване на риска при акцептиране на клиенти, сключване на сделки и осъществяване на транзакции с висок риск за изпиране на пари и финансиране на тероризъм;
 • Прилагане на система от критерии за разпознаване на съмнителни операции и клиенти в кредитните и финансовите институции; Изготвяне на доклади за известяване на съмнителни операции;
 • Снижаване на риска от финансови измами;
 • Снижаване на риска от налагане на санкции на финансова институция при проверки от компетентните органи.

 

 1. Управление на финансовия и банковия риск

Основни теми:

 • Финансов риск – особености на кредитния, пазарния и оперативния риск;
 • Основни методи за измерване на кредитния, пазарния и оперативния риск;
 • Практики на управлението на кредитния, пазарния и оперативния риск от банките, фирмите и физическите лица;
 • Управление на банковия риск – видове рискове, управлявани от банките. Лихвен риск. Ликвиден риск. Управление на капитала на банките.

 

 1. Бизнес кредитиране и корпоративно банкиране

Основни теми:

 • Кредитни продукти за фирми;
 • Регулаторна рамка за фирмено кредитиране;
 • Кредитен анализ;
 • Процес на кредитиране на фирми.

 

 1. Банкови продукти за физически лица

Основни теми:

 • Депозитни и кредитни продукти за физически лица;
 • Регулаторна рамка за кредитиране на физически лица;
 • Анализ при кредитиране на физически лица;
 • Процес на кредитиране на физически лица.

 

 1. Събиране на заеми и управление на проблемни активи

Основни теми:

 • Регулаторна рамка и специфики при събиране на заеми от физически лица и фирми;
 • Етапи на просрочие и предприемани действия при събиране на заеми;
 • Комуникация с длъжници в просрочие;
 • Управление на проблемни активи.

 

 1. Картов бизнес и разплащания

Основни теми:

 • Развитие на картов бизнес;
 • Картови продукти;
 • Картови разплащания;
 • Терминални мрежи (АТМ и ПОС).

 

 1. Пазари и инвестиции в благородни метали

Основни теми:

 • Изделия от благородни метали;
 • Нумизматика;
 • Характеристики и специфики на пазара на изделия от благородни метали и нумизматика;
 • Инвестиции в благородни метали и нумизматика.

 

 1. Стандарти на корпоративна комуникация и взаимодействие с клиенти

Основни теми:

 • Правила и техники за ефективна комуникация в процес на продажби и обслужване на клиенти;
 • Убеждаване и водене на преговори;
 • Презентационни умения. Писмена комуникация и кореспонденция;
 • Стандарти и норми в корпоративна среда. Ефективно екипно взаимодействие.